Lavagem Expo 2011 na Galeria Chashama em NY

Lavagem Expo 2011 na Galeria Chashama em NY